• Ne-am mutat!

  Acest blog s-a mutat la www.prolibro.eu
 • Subscriem la:

 • Și eu sunt bibliotecar(ă)!
 • Ziua Eliberării Documentelor
 • Ne găsiți și pe:

 • RSS Calendar

 • RSS biblio_ro_feeds

 • RSS Presa despre biblioteci

  • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.
 • Selectie de linkuri

 • Foto ProLibro

 • Statistica blog

  • 593.781 accesari

Admitere biblioteconomie 2010 Timişoara

Specializarea BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII
Domeniu de licenţă: Ştiinţele comunicării – opţiune pentru viitoarea ta profesie

ADMITERE, sesiunea iulie 2010
http://www.polsci.uvt.ro/index.php?page=admitere_licenta
http://www.polsci.uvt.ro/admitere/2010/masterat/metodologie-admitere.pdf

NIVEL LICENŢĂ
Specializare acreditată MECT

DISCIPLINE STUDIATE
Tehnologia informaţiei, Surse info-documentare electronice: multimedia, e-books, Internet, Baze de date, informatizarea practicilor documentare tradiţionale
Sistemul mass-media / sistemul info-documentar
Relaţii publice, Comunicare
Alcătuirea şi dezvoltarea colecţiilor de documente
Organizarea informaţiei: descrierea, abstractizarea documentelor
Punerea în circulaţie a informaţiei: cataloage tradiţionale şi electronice
Organizarea şi funcţionarea unui centru de informare şi documentare
Management, Marketing,
Introducere în publicitate,
Iniţiere în arhivistică şi muzeologie;
Istoria culturii scrise, Ştiinţe sociale, etc.

LOCURI DISPONIBILE
15 locuri bugetate; 25 locuri cu taxă (2500RON pe an)

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
Concurs pe bază de dosar, Nota de admitere = 4B + 6M /10
B = media obţinută la examenul de bacalaureat
M = media generală de absolvire a studiilor liceale

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE
Vezi ANEXA 1

CALENDARUL ÎNSCRIERII
12-19 iulie 2010: depunerea dosarelor de concurs;
20-21 iulie 2010: evaluarea dosarelor de concurs;
22 iulie 2010: afişarea rezultatelor preliminare;
23 iulie 2010: depunerea şi rezolvarea contestaţiilor;
24- 25 iulie 2010: refacerea clasamentului după contestaţii şi afişarea rezultatelor;
26-28 iulie 2010: confirmarea locurilor; plata taxei de înmatriculare;

NIVEL MASTERAT
SISTEMUL INFO-DOCUMENTAR ÎN CONTEXT EUROPEAN

Specializare acreditată MECT

DISCIPLINE STUDIATE
Societatea informaţională; Comunicarea ştiinţifică şi noile tehnologii informaţionale;
Managementul proiectelor europene; Organizaţii, instituţii, politici informaţionale şi culturale ale UE
Tehnici de arhivare şi prezervare a resurselor info-documentare
Gestionarea informaţiei în structurile info-documentare (biblioteci, muzee, arhive, CDI, CIC etc.)
Strategii şi tehnici de căutare a informaţiei; Design informaţional
Marketingul resurselor informaţionale şi a produselor culturale
Managementul dezvoltării resurselor info-documentare
Politici regionale de gestionare a fondurilor info-documentare şi a patrimoniului cultural
Proprietate intelectuală; Comportamentul consumatorilor de informaţii
Istoria organizării şi reprezentării cunoaşterii

LOCURI DISPONIBILE
11 locuri bugetate; 25 locuri cu taxă (3300RON pe an)

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
Concurs pe bază de dosar şi interviu
* Interviul va fi notat cu admis/respins şi va urmări, în principal, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor pentru activitatea de învăţământ superior de la acest nivel şi pentru abordarea din perspectiva direcţiei de specializare în info-documentare.

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE
Vezi ANEXA 2

CALENDARUL ÎNSCRIERII
15.07-19.07. 2010 – înscrierea şi depunerea dosarului de înscriere;
20.07.2010- analiza dosarelor;
21.07.2010 – susţinerea interviului şi afişarea rezultatelor;
22.07.2010 – soluţionarea contestaţiilor;
22.07.2010 – afişarea rezultatelor finale ale concursului.
23-24.07.2010 – confirmarea rezultatelor, achitarea taxei de confirmare şi înmatricularea.
26.07.2010 – afişarea rezultatelor finale.

* Dacă rămân locuri vacante în sesiunea de admitere din iulie, pentru ocuparea acestora se va organiza o sesiune de admitere în luna septembrie.

BIROU ÎNSCRIERE: sala 206, et. II, clădirea UVT
Adresă: B-dul V. Pârvan nr. 4, Timişoara
Tel: +40 256 592132; Fax: +40 256; 592307; web: http://www,.polsci.uvt.ro; http://www.filcom.uvt.ro
––––––––––––––––––––––––––––––––
Informaţii suplimentare: lect. univ. dr. Tamara Petrova, tamarapetrov@yahoo.fr; tel. 0724022908 ; lectr. univ. dr. Maria Micle, maria.micle@polsci.uvt.ro

ANEXA 1 (http://www.polsci.uvt.ro/files/documente-necesare-pentru-inscriere.pdf)

ACTE NECESARE ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2010-2011
Conform Metodologiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2010-2011, a FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE POLITICE, FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII, candidaţii vor trebui să prezinte la înscriere următoarele documente:

La fişa de înscriere se anexează următoarele documente:
a. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie legalizată;
Observaţie: Absolvenţii de liceu din promoţia 2010 cărora nu li s-a eliberat diploma de bacalaureat pot prezenta în locul acesteia adeverinţa eliberată de liceu, din care să rezulte:
– că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat,
– media generală de bacalaureat,
– media generală de absolvire a studiilor liceale
b. cei care candidează pe locurile finanţate de la buget şi sunt declaraţi admişi la concursul de admitere pe locuri bugetate trebuie să depună la secretariatul facultăţii, până cel târziu la data de 29 iulie 2010, diploma de bacalaureat în original; în caz contrar, locul bugetat respectiv va fi redistribuit;
c. foaia matricolă în original;
d. certificatul de naştere în copie legalizată;
e. certificatul de căsătorie în copie legalizată (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat numele de familie);
f. adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1. (examen pulmonar, sanguin şi psihiatric), eliberată de medici specialişti sau de medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul la care candidează. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona – în mod expres – gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţe conform legilor în vigoare;
g. dovada vaccinărilor de care au beneficiat candidaţii (certificare de la medicul de
familie sau cabinetul medical şcolar al liceului absolvit);
h. trei fotografii tip buletin de identitate, cu numele şi prenumele înscrise pe verso;
i. buletin de identitate (fotocopie);
j. actele doveditoare pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere: adeverinţa de la locul de muncă al părintelui (dacă este cadru didactic, angajat al U.V.T.), copii legalizate după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţa de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie;
k. chitanţă de plată a taxei de înscriere sau cererea aprobată de scutire de plată a taxei de înscriere – care se lipeşte pe interiorul primei coperte a dosarului;
l. candidaţii care mai urmează alte forme de învăţământ universitar, nivelul licență, candidând pentru un loc la al doilea ciclu de licenţă, vor mai depune următoarele acte în dosarul de înscriere:
– diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie
legalizată, (originalul rămânând la prima facultate), dacă nu intenţionează sau nu au dreptul să obţină un loc bugetat;
– diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original, dacă intenţionează şi au dreptul să obţină un loc bugetat;
– foaia matricolă de la liceu, dacă intenţionează şi au dreptul să obţină un loc bugetat;
– adeverinţă de la prima instituţie de învăţământ superior din care să rezulte calitatea de student şi regimul financiar pe ani universitari: cu taxă respectiv fără taxă.
– declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul îşi exprimă intenţia de a urma cursurile în regim cu taxă respectiv fără taxă la a doua facultate, în cazul în care mai are acest drept;
m. candidaţii care au mai absolvit alte forme de învăţământ universitar, nivelul licenţă, candidând pentru un loc la al doilea ciclu de licenţă, vor mai depune următoarele acte în dosarul de înscriere:
– diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original, dacă intenţionează şi au dreptul să obţină un loc bugetat;
– foaia matricolă de la liceu, dacă intenţionează şi au dreptul să obţină un loc bugetat;
– copie simplă după diploma de licenţă sau echivalentul acesteia;
– adeverinţă de la prima instituţie de învăţământ superior din care să rezulte regimul financiar pe ani universitari: cu taxă respectiv fără taxă.
– declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul îşi exprimă intenţia de a urma cursurile în regim cu taxă respectiv fără taxă la a doua facultate, în cazul în care mai are acest drept;
Toate actele menţionate mai sus se vor depune într-un dosar plic, împreună cu fişa de înscriere, completată lizibil.

ANEXA 2

Admiterea candidaţilor la studii universitare de masterat, indiferent de forma de învăţământ în care se organizează, se face prin concurs organizat anual de Facultate, în una sau două sesiuni înainte de începerea anului universitar. Nu există categorii de candidaţi care să fie scutite de taxa de admitere şi/sau înmatriculare.

Condiţii de înscriere:
– Cerere de înscriere, formular tip;
– diploma de absolvire a învăţământului superior (indiferent de profil):

A) absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare – studiile universitare de
licenţă, în concordanţă cu Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;

B) absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă ai studiilor universitare de lungă
durată, obţinută până la absolvirea primei promoţii de studii universitare de licenţă în
condiţiile menţionate mai sus;
• Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată;
• Adeverinţă medicală în original de la medicul de familie conţinând examenul clinic (serologia sângelui şi avizul psihiatric) şi dovada vaccinărilor;
• 3 fotografii color tip buletin de identitate;
• Certificatul de naştere în copie legalizată; certificatul de căsătorie în copie legalizată pentru candidații care și-au schimbat numele;
• Foaie matricolă sau adeverinţă eliberată de Facultatea absolvită, din care să rezulte mediile generale obţinute în cei 3 (sau 4) ani de studii, precum şi mediile anuale; media la examenul de licență și nota obținută la susținerea lucrării de licență;
• Acte doveditoare în original pentru cei care solicită scutirea de taxa de înscriere la admitere;
• Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată;
• plata taxei de înscriere: taxa va fi achitată la casieria Universităţii şi va fi condiție pentru procesarea dosarului de înscriere. Taxa de înscriere la concursul de admitere la ciclul de studii universitare de masterat este de 100 lei, iar taxa de înmatriculare (confirmare) este de 150 de lei.
• Pentru cei care sunt înscriși deja la alt master (sau care l-au absolvit), adeverință de la secretariat cu forma (buget, taxă) și perioada corespunzătoare (1-4 semestre), pentru a putea concura pe locurile bugetate;

12 răspunsuri

 1. Nu e putin cam birocratica aceasta inscriere? Nu stiu cum e in alte parti ca sa fac comparatie, dar mi se pare mult ca sa ti se ceara pana si vaccinarile.

  Licenta deci este in Stiintele comunicarii? Puteti sa puneti o diploma scanata ca sa vedem cum arata. Aici la Universitatea Complutense din Madrid, de exemplu, stiintele informarii (care licentiaza in jurnalism, facultate pe care a facut-o si printesa Letizia) sunt diferite de stiintele documentarii (care licentiaza in biblioteconomie). Sunt doua facultati separate.

 2. In Romania toate universitatile elibereaza diplome conform HG cu domeniile de licenta reglementate. Conform HG 890/2008, anexa 1 privind denumirile calificarilor si titlurilor conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta inmatriculati in anul I de studii in anii universitari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008
  la domeniul stintele comunicarii avem Jurnalism si Comunicare si relatii publice cu diploma de Licentiat in stiintele comunicarii si Biblioteconomie si stiintele informarii cu diploma de Licentiat in biblioteconomie si stiinta informarii. Momentan nu sunt in posesia unei diplome pentru a o scana dar voi reveni.

  Privind vaccinurile exista Metodologia de admitere emisa de MECT care ne obliga sa cerem aceste adeverinte. Dealtfel vaccinurile se cer si la copii de gradinita.

  Numai bine,

  • Chestia cu vaccinul mă face să observ că reducerea de personal bugetar se face fără simplificarea procedurilor, așadar procedurile administrative vor merge și mai lent, cu personal mai puțin. Închis paranteza.

   Ia să ne gândim: de ce o fi cerut MECT adeverințele de vaccinare ? Oare le citește cineva ? Să fim … Sigur, cînd un june intră într-o comunitate, e foarte bine să fie vaccinat. Pe considerente de microbi călători 🙂

   Dar pe considerentele astea, și când mă duc la concert sau la meci ar trebui să am adeverința de vaccinat, fiindcă – altminteri – pot să transmit germeni antipatici grupului în care intru vremelnic. Ca să nu mai zic de autobuzul aglomerat.

   Boala funcționarului român de a cere multe acte (pe care de fapt nu le citește) nu numai că face viața mai grea cetățeanului-client, dar îi face viața mai grea și lui însuși.

   Dar facultatea de ce nu întreabă MECT de ce are așa cerințe crețe ? Aici văd că nu mai acționează autonomia universitară.

   Dan Matei

   PS. Expresia „abstractizarea documentelor” mă cam lasă complexat. Eu înțeleg să autohtonizăm cuvinte/termeni englezești, acolo unde n-avem „resurse lexicale” neaoșe. Dar așa … Ia să se uite șefii facultății la dicționar, la intrarea „abstractizare”…

   • Proceduri mai lente, funcţionari mai puţini şi… mai acri.

    Oare care vor fi efectele pe care le vor avea asupra comportamentului bibliotecarilor preconizatelor reduceri de personal?

    Mă întreb de ce am vrea să urmăm Biblioteconomia, când realitatea demonstrează oricum, în bibliotecile publice din România, oricine poate fi bibliotecar.

 3. Multumim, Simona! Interesanta aceasta HG! Deci in clasificarea guvernamentala suntem la Stiinte sociale si politice – Stiinte ale comunicarii – Biblioteconomie si stiinta informarii. Adica, considerand dualitatea clasificatorie a biblioteconomiei, trage mai mult spre clasa 3, decat spre clasa 0. Biblioteca ca agent al schimbarii si animatiei sociale, si mai putin ca instanta ordonatoare a cunoasterii. De altfel, cunoasterea are acum o configuratie foarte dinamica si complexa, greu de incuiat in biblioteca.

  • Draga Marin,

   Din cele exprimate de tine mai sus, imi dau seama ca faci o confuzie, crezand ca domeniile de licenta stabilite, recunoscute si practicate in Romania (cf. documentulului mentionat de Simona) sunt stabilite dupa CZU – ca sistem de organizare, clasificare a cunostintelor umanitatii folosit in biblioteci, unde biblioteconomia este situata in clasa 0 – Generalitati.
   Cele doua situatii sunt complet diferite si nu au nici o legatura una cu cealalta, nu s-a folosit CZU ca si sistem de ordonare a specializarilor si facultatilor din tara (si nici de altundeva…).

   Referitor la puzderia de documente cerute la inscriere si eu sunt de acord ca se cer prea multe, dar acestea sunt cerintele la nivel de universitate. Metodologiile de inscriere la celelalte univ. din tara sunt cam la fel. De aceea e bine sa fie preveniti candidatii vis-a-vis de ce ii asteapta la intocmirea dosarului de inscriere la o facultate, in Romania.

   Spor in toate,
   Maria

   • Nu stiu ce au folosit, poate spune in cadrul textului HG. Eu m-am uitat doar pe anexa. In Spania exista un Consiliu de coordonare universitara care stabileste ariile de cunostinte, si le refac la fiecare 5 ani pentru a le aduce la zi cu domeniile noi aparute, etc.
    Dar nu poti spune ca nu are legatura cu CZU, fiindca CZU e exhaustiv 🙂 Motiv pentru care aceasta clasificare guvernamentala cum ii spuneam poate fi tradusa in clasele CZU.
    Oricum nu are importanta. Pentru mine era un pretext pentru a continua o serie de reflectii pe marginea caracterului social al bibliotecii.

    Completare (nenecesara):
    Am citit mai mult despre situatia din Spania fiindca ma intereseaza si te-am dezinformat putin mai inainte. In actualitate, in locul Consiliului de Coordonare Universitara functioneaza alte doua organisme. Unul se numeste Consiliul Universitatilor si este format din rectorii tuturor universitatilor spaniole, fiind continuatorul de fapt al Consiliului de Coordonare Universitara. Iar celalalt se numeste Conferinta Generala a Politicii Universitare si e formata din responsabilii cu invatamantul din comunitatile autonome, deci nu e organ academic. Ambele sunt conduse de ministrul educatiei.
    Consiliul Universitatilor continua sa revizuiasca ariile de cunostinte care, ca si in Romania, au facut obiectul unui act normativ. Potrivit acestui document (din 1984!) biblioteconomia si documentaristica formeaza o arie distincta care cuprinde: Bibliografia, Biblioteconomia, Documentaristica, Documentarea medicala si Informatica documentara. Evident ca-i lipseste ca si in cazul catalogului romanesc structura clasificatoare sistematica. In aceasta privinta, cum se spune, nu-ti dau dreptate fiindca o ai deja, pentru ce sa ti-o mai dau si eu.

  • Nefiind loc de confuzie, văd aici un subiect bogat de discuţie. Definirea identităţii bibliotecii…

   Două drumuri trec prin bibliotecă. Se încearcă în momentul de faţă o schimbare de identitate. Dar asta nu se poate face pe ruinele vechii identităţi. Nici la cea veche nu se poate renunţa de tot. Ar fi păcat.

 4. Multumesc pentru trimitere. Am consultat documentul spaniol.

  Se vede si de aici cat este de valabila vorba despre „bordeiul si obiceiul” (mai ales daca tragem cu ochiul si prin celelalte tari europene). Ar fi greu de impus un model organizatoric unic al structurilor de invatamnat superior in domeniul informarii&documentarii, si, nici nu este necesara o uniformizare a lor.
  Sigur, sunt multe de spus, important este sa acceptam si sa practicam interdisciplinaritatea in studiul biblioteconomic, pentru a ne adapta vremurilor.

 5. M-am uitat pe planurile de cursuri de la universitati din Madrid (am gasit si pagina asta de la Complutensedar cred ca e mai veche), Murcia si din Barcelona. Difera intr-adevar accentele, mai multa informatica, mai multa arhivistica sau accent pe informatia in context economic, sau oferta mai amplificata spre discipline conexe precum muzeologie, sau cursuri mai generale de istoria si filosofia cunoasterii, etc. Dar in mare o oferta asemanatoare cu ce se preda la Timisoara.

 6. Mult succes celor care vor fi boboci. Cu mari sperante pentru cei care vin din spate. Noi cei de acum suntem cam… „fierti”.
  Care va fi rolul celor care vor absolvi facultatea?! Care vor fi oportunitatile de angajare? Ce se asteapta de la respectivii tineri? Care va fi profilulinstitutional pentru care acestia aspira…
  Cred ca sunt multe intrebari la care acum am un singur raspuns: vom vedea.

  In acest moment exista un nivel de convergenta interdisciplinara pe care-l cere modul de lucru cu informatia in spatiul colectiilor digitale. Vor fi studentii nostri pregatiti pentru un astfel de soc? Intelegem noi, ca absolventi la ceva distanta de momentul absolvirii, responsabilitatea necesitatilor de informare ale utilizatorilor 2.0, 3.0, x.x?!

  Cu nostalgie pentru vremea cand am fost si eu boboc

  • „Vor fi studentii nostri pregatiti pentru un astfel de soc?”

   O primă condiţie ar fi să avem cine să-i pregătească, cred.

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat: