ANBPR recruits International Consultant for designing the course Library Services Development

Background:
The National Association of Public Libraries and Librarians in Romania (ANBPR) was established in 1990 as a result of the librarians’ aims to express and defend their professional interests in an organized structure. Representative association of this professional category, ANBPR acts as a forum for professional discussions and contributes to the sustaining and upgrading of the librarian profession. At the same time ANBPR represents its librarian members in relation with the policy makers. The Association has more than 3300 members, branches with national coverage and it has a constant activity from the beginning until nowadays. The association’s activity is focused on objectives that contribute both to the professional training and to enhancing the performances of the librarians, as well as it contribute to the strengthening of the organizational capacity building and it aims to rich a new level of competences.
One of the most important lines of action of the Association is to develop the librarians’ profession and to share the best experiences and the most successful practices in this area of activity.
In the training field and professional development, the Association aims to develop an own portfolio of accredited courses, appropriate to the actual level of development of the public libraries in Romania. Within its training programs, ANBPR proposes several topics, develops and accredits the course structure and, especially, is involved directly, through its experts, in delivering of some specific courses. The county libraries transformed, for a short period, in regional training centers, provides support for the courses’ administration.
IREX in partnership with the ANBPR implements the national program named Biblionet – the world in my library – one of the most important investments in facilitating the public access to the Internet and building a sustainable system of modern public libraries in Romania. Biblionet has a total budget of 26.9 million dollars, and it is funded by the Bill & Melinda Gates Foundation for a period of five years. The Biblionet program’s objective is to facilitate to the Romanian community the access to the tools of the IT&C, based on the fact that over 50% of the population, especially in rural areas doesn’t have access to the Internet. Through this program, more than 1,600 public libraries in Romania will receive computers for public access to the Internet through a competitive selection process and more than 3,000 librarians will participate into training sessions in order to know how to use the full potential of the new technological resources in the interest of the community.
The county libraries selected in Biblionet program already have a number of trainers, to which will be added several new ANPBR trainers who will be involved in training activities for librarians. All the librarians in the libraries involved in Biblionet, selected from urban and rural areas, will benefit of an initiating course of development of the modern library services, provided by IREX Romania. This course, with the theme Fundamentals of the modern library services development, will be a three days course, and will represent an extension of the previously delivered training course in IT. The purpose of the course is to offer new basic skills in the development of the modern library services. This course delivered by IREX Romania is scheduled to take place in about three months after the reception and commissioning of the equipment provided through the Biblionet program.
ANBPR will design and deliver a five days course, which will be an extension of the three days course initiated by IREX Romania. The ANBPR course will provide the participants a set of advanced skills regarding the development and delivery of the new services of library, based, especially on the IT&C technologies.
ANBPR will accredit the course and will begin to deliver it no later than the end of the 2010.
For this purpose, ANBPR wishes to recruit an international consultant who will work for an estimated period of 20 days on the following:
– To achieve the relevant content, lesson plans and power point presentations for the course;
– To work together with the Romanian consultant in order to obtain the design of the training course and coordinate their common work;
– To revise the content of the course, as a result of the feedback obtained at the end of the pilot session.

The relevant competency areas for the international consultant have to be:

– at least 10 years experience in the library and information science sector in a country with modern public library services;
– an extended experience in working with public libraries in one advanced country and a proved expertise in developing a training curricula on the library services;
– a consistent knowledge about the Romanian library system represents an important advantage.

The deliverables expected from the international consultant are:
1. The TNA analysis (coordination of the team together with the Romanian consultant);
2. The course outline (coordination of the team together with the Romanian consultant and the Professional Development Commission of the ANBPR);

3. The course manual, which includes: the hand-outs for both participants and trainer curricula, the course lesson plans for the trainer and the relevant PPTs (in collaboration with the Romanian consultant).
The expected deliverables are:
1. The course design (in collaboration with the Romanian consultant and the Professional Development Commission of ANBPR);
2. The course handbook includes: participant’s manual and trainer’s curriculum, the course lesson plan and relevant presentations course (materials achieved in collaboration with the Romanian consultant).

Timetable:
June 8 – July 5, 2010 – registration / interviews;
July 8, 2010 – signing of the contract (at the ANBPR location);
July 9, 2010 – defining the course (at the ANBPR location);
July 9 – July 31, 2010 – completion the course content, presentations, the trainer’s agenda and other annexes.
Interested persons are invited to send a resume until 2 July 2010 at the email: anbpr_ro@yahoo.com, with the subject Training consultant, accompanied by one-page letter of intention.

Reclame

ANBPR recrutează: Consultant pentru designul cursului Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă

Context:
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) s-a înfiinţat în anul 1990 din dorinţa bibliotecarilor de a-şi exprima şi apăra interesele profesionale în cadrul unei structuri organizate. Asociație reprezentativă a acestei categorii profesionale, ANBPR acţionează ca for de dezbateri profesionale și contribuie astfel la susţinerea și modernizarea profesiei. În același timp, ANBPR are un rol de reprezentare a membrilor bibliotecari în relaţia cu factorii de decizie. Asociaţia numără peste 3300 de membri, are filiale judeţene cu distribuţie naţională şi desfăşoară o activitate constantă de la înfiinţare până în prezent. Activitatea Asociaţiei este orientată spre obiective care contribuie atât la formarea şi dezvoltarea profesională a bibliotecarilor, cât şi la consolidarea capacităţii ei organizaţionale şi parcurgerea noilor etape de evoluţie.
Una dintre principalele direcţii de acţiune ale organizației vizează dezvoltarea profesională a bibliotecarilor şi împărtăşirea de experienţe şi practici de succes din această arie de activitate.
În domeniul instruirii şi dezvoltării profesionale, Asociaţia dorește să dezvolte un portofoliu de cursuri acreditate, adecvat nivelului de dezvoltare biblioteconomic al bibliotecilor publice din România. În cadrul programelor de instruire proprii, ANBPR propune tematici, elaborează şi acreditează structuri de curs şi, mai ales, se implică direct, prin specialiştii ei, în susţinerea unor cursuri de specialitate. Bibliotecile judeţene, transformate pentru perioade scurte de timp, în centre de perfecţionare zonală, asigură suportul pentru organizarea cursurilor.
IREX împreună cu ANBPR derulează Programul Naţional BIBLIONET – lumea în biblioteca mea – este una dintre cele mai importante investiţii pentru facilitarea accesului public la Internet şi construirea unui sistem durabil de biblioteci publice moderne în România. BIBLIONET are o valoare totală de 26,9 milioane de dolari, este finanțat de Fundația Bill & Melinda Gates și se derulează pe o perioadă de 5 ani. Obiectivul programului BIBLIONET este de a facilita accesul populaţiei la mijloacele tehnologiei informaţionale, pornind de la faptul că peste 50% din populaţie, mai ales din zonele rurale, nu are acces la Internet. Prin intermediul programului, peste 1.600 de biblioteci publice din România vor primi calculatoare pentru accesul publicului la Internet printr-un proces de selecţie competitivă şi peste 3.000 de bibliotecari vor participa la cursuri de formare pentru a putea utiliza la maximum potenţialul noilor resurse tehnologice în beneficiul comunităţii.

La nivelul bibliotecilor judeţene, implicate în program, există deja un număr de formatori cărora li se adaugă formatorii ANPBR, implicaţi în activităţi de instruire a bibliotecarilor. Toţi bibliotecarii din bibliotecile implicate în BIBLIONET, selectate din zonele orăşeneşti şi rurale, vor fi beneficiarii unui curs de inițiere în dezvoltarea de servicii moderne de bibliotecă, furnizat de IREX România. Acest curs, cu tema Bazele dezvoltării serviciilor moderne de bibliotecă, va avea durata de 3 zile și va reprezenta o continuare a cursului de instruire în IT, livrat anterior. Scopul cursului este acela de a forma competențe de bază în dezvoltarea de noi servicii de bibliotecă. Cursul oferit de IREX este programat să aibă loc la aproximativ 3 luni după recepția și instalarea echipamentelor asigurate prin programul BIBLIONET.

ANBPR va proiecta și livra un curs cu durata de 5 zile ce va fi o dezvoltare a cursului de 3 zile inițiat de IREX România. Cursul ANBPR va asigura participanților competenţe avansate privind dezvoltarea și furnizarea de servicii noi de bibliotecă, bazate, în special, pe tehnologii moderne IT&C.

ANBPR va acredita şi va începe livrarea acestui curs la finele anului 2010.
În acest scop, ANBPR dorește contractarea unui consultant român care va lucra un total estimat de 20 de zile pentru:
• Crearea designului de curs pentru cursul de training, în parteneriat cu un consultant internaţional selectat de ANBPR;
• Propunerea conţinutului pentru manualul dedicat cursului, în parteneriat cu un consultant internaţional selectat de ANBPR. Manualul va include şi planul de lecţie al cursului şi prezentările adiacente cursului;
• Consultanță în pregătirea documentaţiei de acreditare CNFPA a acestui curs, urmând ca Departamentul Operaţional al ANBPR şi preşedintele Comisiei de Formare profesională să facă demersurile administrative necesare;
• Revizuirea cursului, în funcţie de feedback-ul primit după etapa de pilotare
Ariile de competenţă relevante pentru consultantul român sunt:
• Cel puţin 10 ani de activitate în sistemul bibliotecilor publice din România;
• Activitate de coordonare de la nivel judeţean, a unor biblioteci publice din mediul urban şi rural, din punct de vedere metodologic;
• Studii de specialitate în domeniul biblioteconomiei sau într-un domeniu adiacent;
• Experienţă relevantă în domeniul formării profesionale a adulţilor;
• Experienţa în derularea unor cursuri de management de bibliotecă constituie un avantaj;
• Cunoaşterea la nivel superior a limbii engleze;
• Experienţă în realizarea de manuale, cursuri, lucrări sau rapoarte;
Livrabilele aşteptate sunt:
1. Designul cursului (realizat în colaborare cu consultantul extern şi cu Comisia de Dezvoltare profesională a ANBPR);
2. Manualul cursului care include: manualul participantului și programa formatorului, planul de lecție al cursului şi prezentările adiacente cursului (materiale realizate în colaborare cu consultantul extern);
3. Consultanță în pregătirea documentaţiei de acreditare CNFPA, urmând ca Departamentul Operaţional al ANBPR şi preşedintele Comisiei de Formare profesională să facă demersurile administrative necesare.

Orar:
8 iunie – 5 iulie 2010 – înscriere/interviuri;
8 Iulie 2010 – semnarea contractului (sediul ANBPR);
9 iulie 2010 – definirea cadrului cursului (sediul ANBPR);
9 – 31 Iulie 2010 – realizarea şi predarea livrabilelor
Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV-ul până în data de 2 iulie 2010 la adresa de email: anbpr_ro@yahoo.com, având subiectul consultant training, însoţit de o scrisoare de intenţie de maxim o pagină.

Câteva argumente

Pe blogul Bibliotecii Regionale din Murcia se găsește acest decalog pe care îl traduc aici privind rolul pe care trebuie să și-l asume bibliotecile în perioada de criză. Accentul este pus pe rolul activ al bibliotecilor, educativ și social, și mai puțin pe acela pasiv de conservare și organizare. Pe piața informației bibliotecile trebuie să se bată pentru specificitatea și utilitatea lor, cu argumente care să expună avantaje clare și convingătoare. Bibliotecile dacă nu vor să fie marginalizate sau chiar desființate trebuie, cum spune Jeffrey Pomerantz, să-și găsească nișa de activitate proprie pentru că astăzi sunt mulți, unii mai cunoscuți și mai importanți, care oferă aceleași produse ca și ele. Pentru asta e nevoie de justificare continuă, de transparență în utilizarea banilor, de competitivitate, de marketing, de strategie și planificare. Dacă nu, noapte bună!

1. Bibliotecile realizează o funcție socială și educativă, de sprijin al persoanelor și comunităților în fiecare moment. Însă, în special, pot fi o resursă fundamentală de incluziune și promoție socială când criza economică duce la creșterea numărului de persoane în șomaj, precaritate laborală, vulnerabilitate sau excludere socială.

2. Există nenumărate proiecte, experiențe și bune practici de servicii ale bibliotecilor orientate spre formarea de competențe de bază, dobândirea de aptitudini de muncă și sprijin al educației permanente. Cu acestea biblioteca demonstrează puterea sa de promovare și generarea de oportunități pentru oameni.

3. Realizarea de servicii și proiecte de formare laborală din partea bibliotecilor trebuie să se facă în colaborare și alianță cu toate tipurile de organisme de promovare laborală și integrare socială, ca și cu toate organizațiile societății civile preocupate de incluziune socială.

4. Pe perioadă de criză bibliotecile trebuie să revendice menținerea bugetelor publice cât și să caute surse și oportunități alternative de finanțare, menținând independența și principiile.

5. Este obligatorie formarea personalului bibliotecilor ca mediator al procesului de învățământ. Această formare trebuie să fie prezentă atât în formarea inițială universitară al licențiaților în biblioteconomie, cât și în planurile de formare permanentă a bibliotecarilor în funcție.

6. Profesioniștii bibliotecii au un angajament etic și deontologic de a contribui la accesul, utilizarea și comunicarea informației pentru toată lumea, în acord cu declarațiile de drepturi umane, iar munca lor informativă și educativă contribuie la a face posibile și a extinde exercitarea reală a acestor drepturi.

7. Trebuie adusă la cunoștința societății funcția bibliotecii ca instituție de formare permanentă, includere socială și poartă de acces la societatea informației pentru toată lumea.

8. Considerăm că educația permanentă este o necesitate pentru toți cetățenii, și pentru asta trebuie să fie considerată un serviciu fundamental al bibliotecilor publice.

9. Biblioteca trebuie să deservească în special necesitățile inclusive și educative ale persoanelor și colectivelor mai vulnerabile în contextul în care se găsesc: copilărie, persoane fără studii, minorități de imigranți, persoane cu discapacități, persoane fără resurse, în șomaj, în vârstă,  etc. În acest fel contribuie la compensarea inegalităților sociale existente pentru a accede la cunoaștere și informație.

10. Planificarea strategică și anticiparea necesităților și problemelor sociale trebuie să fie practici ale profesioniștilor bibliotecii cu care să răspundă și să facă față dificultăților economice. În acest fel vor putea converti criza economică într-o oportunitate pentru a crește utilitatea lor și a obține maxima recunoaștere pentru munca lor informativă, educativă, culturală și socială.

Am obosit, puțină relaxare


Atenţie, Arhivele!

AVERTISMENT:
În virtutea dreptului la opinie, acest material poate fi comentat de orice persoană care este interesată de biblioteci, cărţi sau, pur şi simplu, de conţinutul lui (indiferent de calificare, experienţă în domeniu, domiciliu, rasă, naţionalitate, sex, orientare politică etc.).

În anii ’90, secretara bibliotecii, care ţinea şi arhiva, a trebuit, conform reglementărilor în vigoare, să pună ordine în documente, sortându-le pe cele care trebuiau predate la Arhivele Statului şi pe cele care puteau fi distruse, după lege. Practic ea a făcut toată treaba, dar la sfârşit, pentru că trebuia să existe o comisie de casare a documentelor, m-am trezit şi eu pe acolo – „personaj de umplutură”, că mi se aduc documentele de casare la semnat. Părea o simplă formalitate, dar sunt bine îndoctrinată în această privinţă (1. nu semnezi şi nu recunoşti nimic; 2. dacă totuşi semnezi, citeşti cu atenţie documentul în întregime – sfaturi pe care, fără să mi se ceară, le dau cu bucurie tuturor).

Deci, am luat la rând, filă cu filă, dosarul voluminos, să văd cu ochii mei ce se mai aruncă din bibliotecă. Pe atunci lucram la Colecţii speciale aşa că interesul pentru documente vechi era maxim.
Mi-au atras atenţia în mod deosebit documentele din anii ’50, pentru că această perioadă este cel mai slab reprezentată în colecţii. Dacă pentru perioada interbelică au fost salvate biblioteci particulare întregi, chiar dacă puse ulterior la index, lucrările din perioada stalinistă au fost epurate cu grijă de „specialişti” în cenzură (lucru având de a face cu ştergerea urmelor şi cultul personalităţii).

Iată câteva din „comorile” identificate, salvate de la distrugere şi reîntoarse în arhivă, considerându-se că ilustrează istoria instituţiei:
– un registru de Procese verbale ale organelor de îndrumare şi control, din 1953, cu informaţii consistente privind localul, dotările şi personalul;
– un registru de Procese verbale de şedinţe din anii ’50. De exemplu, la 28 septembrie 1953, are loc o şedinţă cu directorul, un bibliotecar, un ajutor bibliotecar, un mânuitor de carte şi o femeie de serviciu, celălalt bibliotecar fiind absent motivat: „Tov. Marcu, directorul bibliotecii […] propune pentru exercitarea (sic!) scrisului unora dintre tovarăşe propune ca acestea să scrie dintr-o carte câte o pagină pe caiet. Şi în vederea acestui lucru dă fiecărei tovarăşe câte un caiet broşat.” – în folclorul bibliotecii a circulat personajul bibliotecarei semianalfabete care cunoştea cărţile după culoarea copertei;
– un Dosar al bibliotecii de casă – voluntari care luau 20-30 de cărţi acasă şi le difuzau între vecini, împrospătând acest mic fond la anumite intervale; altul cuprinzând acte asupra bibliotecilor mobile, 1953-1955;
– ce mai făceau bibliotecarii aflăm din Proces verbal încheiat azi 18 iulie 1963, cu ocazia prelucrării „Hotărârii Consiliului de Miniştri pentru sporirea cointeresării producătorilor în creşterea şi îngrăşarea animalelor şi cu privire la desfacerea cărnii”, precum şi articolul „Măsuri de mare importanţă pentru dezvoltarea şeptelului şi îmbunătăţirea continuă a aprovizionării populaţiei cu carne”, spre exemplu, sau organizau concursul bienal „Biblioteca în slujba construcţiei socialiste”, 1964, sau dădeau Test profesional, 13.12.1977, cu subiectele: 1. Enumeraţi principalele probleme cuprinse în raportul prezentat de tov. Nicolae Ceauşescu la recenta Conferinţă Naţională a PCR; 2. Care sunt principalele instrumente de informare bibliografică pentru cunoaşterea producţiei editoriale româneşti curente?
– erau foarte implicaţi în „realităţile social-politice”: „Biblioteca comunală factor activ de popularizare în rândul oamenilor muncii a politicii partidului şi statului nostru, de informare a acestora asupra evenimentelor interne şi internaţionale”.

Şi câte altele, documente care vin să ilustreze şi să dea culoare vieţii din bibliotecile româneşti în perioada comunistă. Şi poate că studierea mai atentă a acestei perioade ne va ajuta să înţelegem mai bine ce s-a întâmplat în bibliotecile publice româneşti după 1989.

Iată în încheiere un bon de pâine şi zahăr al directorului de atunci al bibliotecii, poetul Mircea Pop (1963).

Primii pași în bibliotecă

Sunteți la primii pași profesionali în bibliotecă? Lumea bibliotecilor pare altfel decât v-ați imaginat-o? Vreți să puteți face mai mult și nu știți de unde să începeți? Vreți să cunoașteți alți tineri bibliotecari?

[Imagine: sean dreilinger]

Haideți la Scoala de Vară pentru Tinerii Bibliotecari care va fi organizata in perioada 6-11 septembrie 2010, la Bran, judetul Brasov! Invitația vine din partea IREX și ANBPR. Pentru a participa trebuie să aveți până în 35 de ani dar nu mai mult de 5 ani de experienta profesionala in biblioteci și să lucrați într-o biblioteca publică. Aplicațiile se depun în perioada 23 iunie – 23 iulie 2010.

Primii pași nu sunt niciodată foarte ușori. Faceți-i împreună cu colegii noștri bibliotecari, buni profesioniști, frumoși  si energici! N-o să vă pară rău.

Europeana Local in Romania

Această prezentare a doamnei Stanca de la Biblioteca Județeana Cluj merită cunoscută deoarece face o foarte bună trecere prin proiectele și documentele legate de digitizarea din România.