• Ne-am mutat!

  Acest blog s-a mutat la www.prolibro.eu
 • Subscriem la:

 • Și eu sunt bibliotecar(ă)!
 • Ziua Eliberării Documentelor
 • Ne găsiți și pe:

 • RSS Calendar

  • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.
 • RSS biblio_ro_feeds

 • RSS Presa despre biblioteci

  • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.
 • Selectie de linkuri

 • Foto ProLibro

 • Statistica blog

  • 597.235 accesari

Proiectul de digitizarea de la Google include Europeana

Google in actiune in Europa:”Dupa ce a semnat acordurile de colaborare cu Biblioteca Nationala a Italiei si Austriei, Google a anuntat un parteneriat cu Biblioteca Nationala a Olandei… pentru digitizarea a mai mult de 160 000 de volume din sec. XVIII si XIX.” Colectiile vor fi accesibile nu numai via Google Books sau pagina web proprie ci si via Europeana.

Detalii se gasesc articolul in limba engleza de la urmatorul link:

http://www.libraryjournal.com/lj/newsletters/newsletterbucketacademicnewswire/885879-440/google_digitization_project_in_netherlands.html.csp

Considerat cel mai bun clip anti-plagiat

Cei de la Universitatea din Bergen au facut un clip dragut pentru cei care se gandesc doar la copy-paste. Vezi mai jos link-ul:

http://tinyurl.com/3xp3r26

Vizionare placuta

Admitere biblioteconomie 2010 Timişoara

Specializarea BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII
Domeniu de licenţă: Ştiinţele comunicării – opţiune pentru viitoarea ta profesie

ADMITERE, sesiunea iulie 2010
http://www.polsci.uvt.ro/index.php?page=admitere_licenta
http://www.polsci.uvt.ro/admitere/2010/masterat/metodologie-admitere.pdf

NIVEL LICENŢĂ
Specializare acreditată MECT

DISCIPLINE STUDIATE
Tehnologia informaţiei, Surse info-documentare electronice: multimedia, e-books, Internet, Baze de date, informatizarea practicilor documentare tradiţionale
Sistemul mass-media / sistemul info-documentar
Relaţii publice, Comunicare
Alcătuirea şi dezvoltarea colecţiilor de documente
Organizarea informaţiei: descrierea, abstractizarea documentelor
Punerea în circulaţie a informaţiei: cataloage tradiţionale şi electronice
Organizarea şi funcţionarea unui centru de informare şi documentare
Management, Marketing,
Introducere în publicitate,
Iniţiere în arhivistică şi muzeologie;
Istoria culturii scrise, Ştiinţe sociale, etc.

LOCURI DISPONIBILE
15 locuri bugetate; 25 locuri cu taxă (2500RON pe an)

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
Concurs pe bază de dosar, Nota de admitere = 4B + 6M /10
B = media obţinută la examenul de bacalaureat
M = media generală de absolvire a studiilor liceale

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE
Vezi ANEXA 1

CALENDARUL ÎNSCRIERII
12-19 iulie 2010: depunerea dosarelor de concurs;
20-21 iulie 2010: evaluarea dosarelor de concurs;
22 iulie 2010: afişarea rezultatelor preliminare;
23 iulie 2010: depunerea şi rezolvarea contestaţiilor;
24- 25 iulie 2010: refacerea clasamentului după contestaţii şi afişarea rezultatelor;
26-28 iulie 2010: confirmarea locurilor; plata taxei de înmatriculare;

NIVEL MASTERAT
SISTEMUL INFO-DOCUMENTAR ÎN CONTEXT EUROPEAN

Specializare acreditată MECT

DISCIPLINE STUDIATE
Societatea informaţională; Comunicarea ştiinţifică şi noile tehnologii informaţionale;
Managementul proiectelor europene; Organizaţii, instituţii, politici informaţionale şi culturale ale UE
Tehnici de arhivare şi prezervare a resurselor info-documentare
Gestionarea informaţiei în structurile info-documentare (biblioteci, muzee, arhive, CDI, CIC etc.)
Strategii şi tehnici de căutare a informaţiei; Design informaţional
Marketingul resurselor informaţionale şi a produselor culturale
Managementul dezvoltării resurselor info-documentare
Politici regionale de gestionare a fondurilor info-documentare şi a patrimoniului cultural
Proprietate intelectuală; Comportamentul consumatorilor de informaţii
Istoria organizării şi reprezentării cunoaşterii

LOCURI DISPONIBILE
11 locuri bugetate; 25 locuri cu taxă (3300RON pe an)

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
Concurs pe bază de dosar şi interviu
* Interviul va fi notat cu admis/respins şi va urmări, în principal, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor pentru activitatea de învăţământ superior de la acest nivel şi pentru abordarea din perspectiva direcţiei de specializare în info-documentare.

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE
Vezi ANEXA 2

CALENDARUL ÎNSCRIERII
15.07-19.07. 2010 – înscrierea şi depunerea dosarului de înscriere;
20.07.2010- analiza dosarelor;
21.07.2010 – susţinerea interviului şi afişarea rezultatelor;
22.07.2010 – soluţionarea contestaţiilor;
22.07.2010 – afişarea rezultatelor finale ale concursului.
23-24.07.2010 – confirmarea rezultatelor, achitarea taxei de confirmare şi înmatricularea.
26.07.2010 – afişarea rezultatelor finale.

* Dacă rămân locuri vacante în sesiunea de admitere din iulie, pentru ocuparea acestora se va organiza o sesiune de admitere în luna septembrie.

BIROU ÎNSCRIERE: sala 206, et. II, clădirea UVT
Adresă: B-dul V. Pârvan nr. 4, Timişoara
Tel: +40 256 592132; Fax: +40 256; 592307; web: http://www,.polsci.uvt.ro; http://www.filcom.uvt.ro
––––––––––––––––––––––––––––––––
Informaţii suplimentare: lect. univ. dr. Tamara Petrova, tamarapetrov@yahoo.fr; tel. 0724022908 ; lectr. univ. dr. Maria Micle, maria.micle@polsci.uvt.ro

ANEXA 1 (http://www.polsci.uvt.ro/files/documente-necesare-pentru-inscriere.pdf)

ACTE NECESARE ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2010-2011
Conform Metodologiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2010-2011, a FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE POLITICE, FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII, candidaţii vor trebui să prezinte la înscriere următoarele documente:

La fişa de înscriere se anexează următoarele documente:
a. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie legalizată;
Observaţie: Absolvenţii de liceu din promoţia 2010 cărora nu li s-a eliberat diploma de bacalaureat pot prezenta în locul acesteia adeverinţa eliberată de liceu, din care să rezulte:
– că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat,
– media generală de bacalaureat,
– media generală de absolvire a studiilor liceale
b. cei care candidează pe locurile finanţate de la buget şi sunt declaraţi admişi la concursul de admitere pe locuri bugetate trebuie să depună la secretariatul facultăţii, până cel târziu la data de 29 iulie 2010, diploma de bacalaureat în original; în caz contrar, locul bugetat respectiv va fi redistribuit;
c. foaia matricolă în original;
d. certificatul de naştere în copie legalizată;
e. certificatul de căsătorie în copie legalizată (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat numele de familie);
f. adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1. (examen pulmonar, sanguin şi psihiatric), eliberată de medici specialişti sau de medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul la care candidează. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona – în mod expres – gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţe conform legilor în vigoare;
g. dovada vaccinărilor de care au beneficiat candidaţii (certificare de la medicul de
familie sau cabinetul medical şcolar al liceului absolvit);
h. trei fotografii tip buletin de identitate, cu numele şi prenumele înscrise pe verso;
i. buletin de identitate (fotocopie);
j. actele doveditoare pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere: adeverinţa de la locul de muncă al părintelui (dacă este cadru didactic, angajat al U.V.T.), copii legalizate după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţa de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie;
k. chitanţă de plată a taxei de înscriere sau cererea aprobată de scutire de plată a taxei de înscriere – care se lipeşte pe interiorul primei coperte a dosarului;
l. candidaţii care mai urmează alte forme de învăţământ universitar, nivelul licență, candidând pentru un loc la al doilea ciclu de licenţă, vor mai depune următoarele acte în dosarul de înscriere:
– diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie
legalizată, (originalul rămânând la prima facultate), dacă nu intenţionează sau nu au dreptul să obţină un loc bugetat;
– diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original, dacă intenţionează şi au dreptul să obţină un loc bugetat;
– foaia matricolă de la liceu, dacă intenţionează şi au dreptul să obţină un loc bugetat;
– adeverinţă de la prima instituţie de învăţământ superior din care să rezulte calitatea de student şi regimul financiar pe ani universitari: cu taxă respectiv fără taxă.
– declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul îşi exprimă intenţia de a urma cursurile în regim cu taxă respectiv fără taxă la a doua facultate, în cazul în care mai are acest drept;
m. candidaţii care au mai absolvit alte forme de învăţământ universitar, nivelul licenţă, candidând pentru un loc la al doilea ciclu de licenţă, vor mai depune următoarele acte în dosarul de înscriere:
– diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original, dacă intenţionează şi au dreptul să obţină un loc bugetat;
– foaia matricolă de la liceu, dacă intenţionează şi au dreptul să obţină un loc bugetat;
– copie simplă după diploma de licenţă sau echivalentul acesteia;
– adeverinţă de la prima instituţie de învăţământ superior din care să rezulte regimul financiar pe ani universitari: cu taxă respectiv fără taxă.
– declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul îşi exprimă intenţia de a urma cursurile în regim cu taxă respectiv fără taxă la a doua facultate, în cazul în care mai are acest drept;
Toate actele menţionate mai sus se vor depune într-un dosar plic, împreună cu fişa de înscriere, completată lizibil.

ANEXA 2

Admiterea candidaţilor la studii universitare de masterat, indiferent de forma de învăţământ în care se organizează, se face prin concurs organizat anual de Facultate, în una sau două sesiuni înainte de începerea anului universitar. Nu există categorii de candidaţi care să fie scutite de taxa de admitere şi/sau înmatriculare.

Condiţii de înscriere:
– Cerere de înscriere, formular tip;
– diploma de absolvire a învăţământului superior (indiferent de profil):

A) absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare – studiile universitare de
licenţă, în concordanţă cu Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;

B) absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă ai studiilor universitare de lungă
durată, obţinută până la absolvirea primei promoţii de studii universitare de licenţă în
condiţiile menţionate mai sus;
• Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată;
• Adeverinţă medicală în original de la medicul de familie conţinând examenul clinic (serologia sângelui şi avizul psihiatric) şi dovada vaccinărilor;
• 3 fotografii color tip buletin de identitate;
• Certificatul de naştere în copie legalizată; certificatul de căsătorie în copie legalizată pentru candidații care și-au schimbat numele;
• Foaie matricolă sau adeverinţă eliberată de Facultatea absolvită, din care să rezulte mediile generale obţinute în cei 3 (sau 4) ani de studii, precum şi mediile anuale; media la examenul de licență și nota obținută la susținerea lucrării de licență;
• Acte doveditoare în original pentru cei care solicită scutirea de taxa de înscriere la admitere;
• Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată;
• plata taxei de înscriere: taxa va fi achitată la casieria Universităţii şi va fi condiție pentru procesarea dosarului de înscriere. Taxa de înscriere la concursul de admitere la ciclul de studii universitare de masterat este de 100 lei, iar taxa de înmatriculare (confirmare) este de 150 de lei.
• Pentru cei care sunt înscriși deja la alt master (sau care l-au absolvit), adeverință de la secretariat cu forma (buget, taxă) și perioada corespunzătoare (1-4 semestre), pentru a putea concura pe locurile bugetate;

Dex al bibliotecilor din lume

Pentru cei care nu au gasit inca – un dex al bibliotecilor din lume e accesibil la:

http://www.libdex.com/country.html

Va puteti aduce si dumneavoastra contributia adaugand biblioteci din Romania.

Biblioteconomie Timisoara

Facultatea de Stiinte politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii, din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara organizeaza  sesiunea a II-a de admitere la nivel licenta si master in perioada 14-16 septembrie 2009, pentru completarea locurilor neocupate in sesiunea iulie 2009.
La specilizarea biblioteconomie si stiintele informarii au ramas disponibile la nivel licenta locuri bugetate,  dar si cu taxa  si la nivel master doar locuri cu taxa .
Informatii suplimentare se gasesc pe: http://www.polsci.uvt.ro
O toamna frumoasa tuturor,
MM

Admitere nivel Licenta si Masterat, specializarea biblioteconomie si stintele informarii, UV Timisoara

Specializarea biblioteconomie si stiintele informarii din cadrul Universtitatii de Vest din Timisoara (www.uvt.ro), Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiiinte ale Comunicarii (www.polsci.uvt.ro), Catedra de Filosofie si stiinte ale comunicarii (http://www.filcom.uvt.ro), organizeaza concurs de admitere pentru anul univ. 2009/2010, la nivelele Licenta si Masterat.

Specializarea noastra este acreditata [vezi Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea.].

Prezentarea specializarii (planul de invatamant, fisele disciplinelor etc.) o gasiti la adresa:

http://www.filcom.uvt.ro/.

Regulamentul de admitere, actele necesare inscrierii, calendarul sunt comune  tuturor specializarilor  Facultatii  in cadrul careia functionam, de aceea sunt prezentate global.

Pentru informatii despre admitere, intrati pe link-urile:

– nivel Licenta: http://filcom.uvt.ro/dmdocuments/Admitere%202009/Metodologie_admitere_2009.pdf

– nivel Masterat: http://www.polsci.uvt.ro/admitere/2009/master/metodologie-admitere-masterat.pdf

Alte coordonate:  Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania  Secretariat: cabinetul 233, Tel.: 0256-592132

Conferinta Timisoara

Colectivul specializării Biblioteconomie şi ştiinţele informării, din cadrul Catedrei de Filosofie şi  Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, vă invită să participaţi la conferinţa cu tema Investigaţii privind starea de conservare a colecţiilor infodocumentare din biblioteci şi arhive, susţinută de către cerc. şt. dr. Vasile Deac, expert în conservarea colecţiilor de bibliotecă, responsabil de Laboratorul de conservare al Bibliotecii Judeţene „Gh. Şincai” Oradea.

Conferinţa este adresată studenţilor, cadrelor didactice ai Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, bibliotecarilor, arhiviştilor, muzeografilor, interesaţi de păstrarea în condiţii corecte de igienă şi conservare a documentelor în instituţii de profil (biblioteci, arhive, muzee) sau chiar biblioteci personale. Considerăm că, în momentul de faţă, când multe colecţii se află în stare precară de conservare, iar numărul specialiştilor români în domeniu este extrem de redus, abordarea subiectului propus va stârni un viu interes auditoriului.

Manifestarea va avea loc în data de 29 ianuarie 2008, ora 9.00, la Universitatea de Vest din Timişoara, et. I, sala 149.